Услугата "Заявление за промяна на разрешението за употреба или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт" предоставя на клиентите на дирекция КВМП възможност да заявят и получат по електронен път промяна на разрешението за употреба или удостоверението за регистрация на ветеринарномедицински продукт без да се налага да идват на място.

 

Print Friendly, PDF & Email