КОНТРОЛ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ

КОНТРОЛ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ

Дирекция "Контрол на ветеринарномедицинските продукти" (КВМП) е структура на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на Република България. Дирекцията извършва експертна оценка на регистрационна документация на ветеринарномедицинските продукти (ВМП), заявени за издаване, подновяване и промяна на лицензи за употреба.

Повече информация за дирекция КВМП

 • Лицензирани ВМП

  Регистър на лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти в Република България, на основание чл.290, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 • Производство на ВМП

  Регистър на издадените лицензи за производство на ветеринарномедицински продукти, на основание чл. 3, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 • Търговия на едро

  Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти, на основание чл. 366, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 • Търговия на дребно

  Регистър на издадените лицензи за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти, на основание чл. 377, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 • Лицензи за дейност с НВ

  Регистър на издадените лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, ал. 2, т.2 и 3 от ЗКНВП

ОТДЕЛ ПВЗ

тел.: +359(2)425-0636

ОТДЕЛ ОДБФ

тел.: +359(2)425-0637

ОТДЕЛ КПТУ

тел.: +359(2)-425-0638

ОТДЕЛ ЛКВМП

тел.: +359(2)-425-0638

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОДБХ

На 20 и 21.06.2019 г. (четвъртък и петък) в гр.Велико Търново, Арбанаси, хотел "Севастократор" ще се проведе обучение на служителите от ОДБХ, отговорни за контрола на ВМП на тема:

"Изпълнение на годишната програма на БАБХ за официален контрол на ветеринарномедицинските продукти за 2019г. и прилагане на относимите към дейността на ОДБХ мерки, свързани с контрола на ВМП за ограничаване на антимикробната резистентност".

Регистрация