Име  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 23 ЯНУАРИ 2024 Г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г.
Предпочитан 866.71 KB
Програма за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВЛП с приложен образец годишен план за вземане на проби от ВЛП
Предпочитан 3.02 MB
Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (текст от значение за ЕИП)
Предпочитан 2.65 MB
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лека
Предпочитан 642.24 KB
Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти
Предпочитан 809.23 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти (ДВ, бр. 50 от 2006 г.)
Предпочитан 379.52 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции. (3.11.2014г.)
Предпочитан 974.62 KB
Наредба № 62 от 9 май 2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт. (3.11.2014г.)
Предпочитан 151.68 KB
Наредба № 64 от 16 май 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност. (16.8.2017г.)
Предпочитан 4.32 MB
Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки. (30.5.2017г.)
Предпочитан 272.22 KB