Вторник, Януари 16, 2024 Проекти 134
Българска агенция по безопасност на храните участва като ко-финансирана агенция съвместно с основния бенефициент за България (Изпълнителна агенция по лекарствата) в EU4Health Joint Action EU4H 11 на ЕС.
Вторник, Януари 16, 2024 Проекти 44
На 27.02.2023 г. Българска Агенция по безопасност на храните подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма Single Market Programme (SMP) Food – „Изпълнение на събирането и отчитането на данни за продажба и употреба на антимикробни средства при животни за периода 2022-2027 г. (SMP-FOOD-2022-AMRtool), управлявана от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA) към Европейската комисия.

На 27.02.2023 г. Българска Агенция по безопасност на храните подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма Single Market Programme (SMP) Food – „Изпълнение на събирането и отчитането на данни за продажба и употреба на антимикробни средства при животни за периода 2022-2027 г. (SMP-FOOD-2022-AMRtool), управлявана от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA) към Европейската комисия.

Бенефициент: Българска Агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Наименование на проекта: Събиране и докладване на данни за продажбата и употребата на антимикробни средства при животни в България.

Целта на проекта е: наемане на персонал (един ИТ специалист и двама администратори за периода 2023—2025 г. и един ИТ специалист и един администратор за периода 2026—2028 г.), за да се подпомогне събирането и докладването на данни за продажбите и употребата на антимикробни средства при животни. Наетият персонал ще подпомага разработването и поддържането на подходяща национална система за събиране и докладване на данни за употребата на антимикробни лекарствени продукти по животински видове.

Очаквани резултати:

Нает един IT специалист и двама експерти за периода 2023-2025 г.;

Нает един IT специалист и един експерт за периода 2026-2028 г.;

Разработен и поддържан стандартизиран инструмент за събиране на данни и база данни за обема на продажбите и употребата на антимикробни ВМП, включително идентифициране на подходящи източници на данни и доставчици на данни за употребата на антимикробни средства;

Възможност за преглед, проследяване, контрол, валидиране и анализ на данни, както и възможност за автоматизирано предаване на данни към външни системи на национално и международно равнище;

Представителни и валидирани данни, позволяващи точна оценка на употребата на антимикробни агенти;

Съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/6, Делегиран регламент (ЕС) 2021/578 на Комисията от 29 януари 2021 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/209 на Комисията от 16 февруари 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/6.

Начална дата: 01.03.2023 година.
Продължителност: 72 месеца
Обща стойност на БФП: 414 166,65 EUR

BFSA_AG_IBA_P2_BG.pdf
Предпочитан 526.95 KB

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или [HaDEA]. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

Print Friendly, PDF & Email